اطلاعات آزمایشگاه

  • تلفن 09398668737
  • ایمیل geneara.bio@gmail.com
  • کد اقتصادی
  • آدرس تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، گروه ژنتیک پزشکی