توضیحات دوره

  • مدت زمان دوره 3 ساعت
  • حجم 200 MB
  • تعداد فایل 3
  • زبان فارسی

شبیه سازی روند کلونینگ با نمایش شماتیک اجزای مولکول ناقل، شبیه سازی کلون سازی برشی (restriction cloning) و انواع دیگر کلون سازی

شبیه سازی الکتروفورز ژل آگارز و جایگاه درج قطعه مورد نظر و نیز محل قرارگیری باندها بر روی ژل

شبیه سازی فرایند کلونینگ و کاربردهای آن در مهندسی ژنتیک

ویدیوها

دانلود فقط برای اعضاء امکان پذیر است
دانلود فقط برای اعضاء امکان پذیر است
دانلود فقط برای اعضاء امکان پذیر است

مدرس

رضا بهمنی
مدرس

نظرات