خدمات آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

لیست و تعرفه انجام خدمات آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

  • انواع استخراج اسیدهای نوکلئیک(DNA و RNA)

از نمونه های خون، سلول(رده سلولی)، بافت تازه، بافت پارافینه، باکتری های گرم مثبت و گرم منفی و گیاهان

ساخت کتابخانه ژنی cDNA به منظور حذف نواحی غیر کننده و عناصر تنظیمی موجود در DNA ژنومی و کلون کردن و بیان ژن های یوکاریوتی در پروکاریوت ها و در نهایت مهم ترین کاربرد آن این است که برای بررسی میزان بیان ژن ها به تعیین مقدار mRNA نیاز داریم که در واقع می توان گفت اولین گام برای انجام Real Time PCR، سنتز cDNA توسط  RT-PCR می باشد.


یکی از روشهای تشخیص جهش ها و پلی مورفیسم ها در ژنوم، که  تکنیک با استفاده از آنزیم‌های محدودکننده است. اهمیت بررسی جهش ها در این است که ژنوم‌ موجودات‌ دارای‌ تفاوت‌هایی‌ در ردیف‌ بازهاشان هستند که این‌ تغییرات‌ طبیعی‌ که‌ باعث‌ گوناگونی‌ در افراد یک‌ جمعیت‌ می‌شود چند شکلی‌ ژنتیکی یعنی همان جهش یا پلی مورفیسم(جهشی که فراوانی آن در جامعه بیشتر از 1% باشد) ‌نام‌ دارد.

 یک روش مطمئن و سریع برای شناسایی جهش های نقطه ای و پلی مورفیسم ها و حذف های کوچک است. از ARMS PCR می توان برای جداسازی آلل های یک ژن که حتی در حد یک جفت باز هستند و هم چنین برای تعیین ژنوتیپ و جدا کردن افراد هموزیگوت و هتروزیگوت از نظر یک لوکوس ژنی از هم استفاده کرد.


شناسایی SNP ها و جهش ها و انجام Association Study با استفاده از Tetra ARMs PCR امکان پذیر می باشد. در تکنیک Tetra ARMs PCR ما از 4 پرایمر به صورت همزمان برای یک واکنش استفاده می کنیم بنابراین نحوه طراحی پرایمر برای ما اهمیت زیادی دارد. طراحی پرایمر ها به گونه‌ای انجام می شود که بتوان دو واکنش PCR با پرایمر مختص الل نرمال و پرایمر مختص الل موتانت را هم زمان در یک واکنش PCR بررسی کرد.


یک روش زیست شناسی مولکولی گسترده به منظور تکثیر اهداف متعدد در یک آزمایش PCR است. در Multiplex PCR باید پرایمرها و شرایط واکنش بهینه شوند. در مطالعات چندین اگزون از یک ژن و بررسی جهش های موجود در آن ها لازم است چندین توالی اسید های نوکلئیک را تکثیر کنیم که برای انجام این کار از تکنیک Multiplex PCR استفاده می کنیم. برای این کار بهترین راه استفاده از تکنیک Multiplex PCR است که باعث صرفه جویی در زمان و هزینه می شود و روشی سریع و راحت در تشخیص پزشکی (به عنوان مثال تشخیص بیماری زایی دو سویه مختلف باکتریایی) و آزمایشات تحقیقاتی می باشد.


اساس Touchdown PCR تغییر پارامترهای مربوط به هر سیکل است و تفاوت آن با PCR معمولی دو فاز جداگانه چرخه دمایی است، فاز اول فاز Touchdown نامیده می شود که با دمای اتصال بالاتر از Tmمعمول ( Tm+10°C) شروع و در حین سیکل های متوالی کاهش می یابد تا به دمای اتصال مورد نظر برسیم، سپس فاز دوم همان تکنیک PCR معمولی در این دماست. پس می توان گفت درطی 10 تا 15 سیکل اولیه واکنش دماهای بالاتر از دمای اتصال (انلینگ) پیش بینی شده به کار می رود و به مرور کاهش می یابد تا به دمای Tmمورد نظر که همان دمای Touchdown به آن گفته می شود برسیم و سپس 25-20 سیکل با دمای اتصال مورد نظر انجام می گیرد باید دقت کرد که تعداد کلی سیکل ها بیشتر از 35 سیکل نشود چون خود این موضوع باعث افزایش تکثیر باندهای غیر اختصاصی و دایمرهای پرایمر می شود.

به منظور کاهش اتصالات غیر اختصاصی در محصولات مورداستفاده قرار می گیرد و حساسیت و اختصاصیت بالایی دارد. گاهی در PCR عادی، پرایمرها به طور اشتباه به DNA هدف متصل می شوند و قطعات غیراختصاصی نسبت به پرایمر تکثیر می شود و هر چه تعداد سیکل های PCR و مدت زمان اکستنشن بیشتر باشد احتمال اتصال نادرست افزایش پیدا می کند. در چنین شرایطی اگر طراحی پرایمر بهتری که به درستی به توالی هدف متصل شود میسر نباشد، برای افزایش حساسیت و اختصاصیت واکنش از این تکنیک استفاده می کنیم؛ حتی در مواقعی که کیفیت DNA ما مناسب نیست و مقدار آن در نمونه بسیار کم است، استفاده از این تکنیک می تواند باعث افزایش تولید محصول هدف تا چندین برابر محصول تولید شده در PCR معمولی شود.


تکنیک MSP کاربرد گسترده در بررسی جزایر CpG پروموتر ها دارد .اساس کار قرار دادن توالی‌ های دارای CpG تحت تاثیر سدیم بی سولفیت است که به طور قطع الل‌هایی که CpG هایشان متیله هستند نسبت به آن‌ هایی که غیرمتیله هستند، توالی متفاوتی را حاصل خواهد کرد. سپس از دو جفت پرایمر اختصاصی توالی‌ های متیله شده و متیله نشده برای ژن موردنظر استفاده می کنیم که پرایمر متیله‌ نشده (UMP)، تنها مولکول DNA ای را که در اثر سدیم بی سولفیت تغییر کرده است را تکثیر می‌ کند در حالیکه، که پرایمر متیله‌ شده (MSP)، مخصوص DNA متیله شده تغییر یافته در اثر سدیم بی سولفیت می‌باشد.


این تکنیک جهت تشخیص موتاسیون های ژنتیکی با اختلافات موجود در توالی نوکلئیک اسیدها است که به پژوهشگر توانایی تشخیص سریع و دسته بندی جهش های ژنتیکی (به عنوان مثال SNPs)، شناسایی ژنتیکی بدون انجام توالی یابی یا تشخیص اختلالات ژنتیکی در یک جمعیت (به عنوان مثال تنوع ویروس) قبل از انجام توالی یابی را می دهد.


  • بیسولفیت کردن DNA


این تکنیک در بررسی های کمی بیان ژن کاربرد دارد اما در تعیین میزان ویروس های یک نمونه هم، تکنیکی قوی و حساس به شمار می آید، البته این تکنیک کاربردهای فراوانی دیگری هم چون بررسی میزان تأثیر دارو درمانی، سنجش آسیب های DNA، تشخیص عوامل بیماری زا، تعیین ژنوتیپ افراد، سنجش تفکیک شدن آللی و … دارد.

الکتروفورز، تکنیکی است برای جداسازی و شناسایی مولکول‌ ها از طریق اعمال جریان الکتریکی است. الکتروفورز برای جداسازی مولکول‌ های باردار مانند RNA ،DNA و پروتئین، در آزمایشگاه‌های مولکولی و بیوشیمی کاربرد دارد. با استفاده از تکنیک الکتروفورز قادر به شناسایی مولکول‌ های DNA با طول‌ های متفاوت هستیم.


     Primer Design (Master PCR, Clony PCR, Nested PCR, PCR RFLP, PCR ARMS, Tetra PCR ARMS, real-time PCR, Micro RNA)