2,200,000 تومان

1,980,000 تومان

ژن پژوهان ابن سینا (ویتروژن)
http://ebnesinagenelab.com/

توضیحات دوره

  • ظرفیت دوره 3 نفر
  • ارزیابی دارد
  • زبان فارسی
  • مدت زمان دوره 48 ساعت
  • تاریخ شروع 03 بهمن، 1400
  • تاریخ پایان 20 بهمن، 1400
سرفصل ها

میکروارگانیسم های شاخص

آموزش های پایه آشنایی با آزمایشگاه میکروبیولوژی(شناخت مواد و کیت های مورد استفاده)

آموزش نحوه ساخت انواع محیط های کشت میکروبی

آموزش انواع کشت های رایج بر روی محیط کشت های مختلف

آموزش انواع روش های رنگ آمیزی باکتری ها (رنگ امیزی گرم، رنگ امیزی زیل نلسون، رنگ آمیزی اسپور و...)

آموزش انجام انواع تست های بیوشیمیایی

آموزش نحوه تشخیص و جداسازی باکتری های گروه انتروباکتریاسه

آموزش تست های سنجش مقاومت آنتی بیوتیکی(MIC, MBC)

آموزش تست های مقاومت انتی بیوتیکی (دیسک دفیوژن و چاهک گذاری آگار)

محاسبات تست چکربورد FIC و