توضیحات دوره

  • مدت زمان دوره 15 ساعت
  • حجم 200 MB
  • تعداد فایل 0
  • زبان فارسی

سرفصل:

• آشنایی یا ایمونوانفورماتیک و بیوانفورماتیک ساختاری پروتئین ها

• آشنایی با پایگاههای داده های اختصاصی و عمومی ایمونوانفورماتیک و بیوانفورماتیک

• شبیه سازی و مدلینگ ساختارهای پروتئینی جهت آنالیزهای ایمونوانفورماتیک

• نحوه استخراج و بهینه سازی پروتئین ها و داکینگ پروتئین-پروتئین

• پیشگویی اپی توپ های سلولT

• پیشگویی اپی توپ های خطی و فضایی سلول B

• طراحی واکسن های پپتیدی (پلی توپی، اپی توپی)

• طراحی واکسن های کایمریک و واکسن های معکوس

ویدیوها

مدرس

محسن یزدانی
مدرس
دسته بندی

نظرات