برچسب: فاکتور طنابی

فاکتور طنابی نوعی ماکروزید است که یکی از شاخص های بیماری زایی مایکوباکتریوم توبركلوزیس می باشد. در واقع ترهالوز-۶،۶′-دي مایکولات باعث تمایل باسیل هاي سل براي تشکیل حالت طنابی می شود و اینگونه باسیل سل به شکل زنجیره‌های موازی دیده می شود.

از جمله اعمال فاکتور طنابی میتوان به موارد زیر اشاره کرد: 1-تشکیل گرانولوم ریوي و خاصیت ادجونتی2- فعال کردن مسیر آلترناتیو کمپلمان و خاصیت ضد توموري3- مهار مهاجرت نوتروفیل ها و بروز گرانولوم و تحریک ایمنی 4- به غشاء میتوکندري حمله و  آسیب به فسفریلاسیون اکسیداتیو و تنفس سلولی

خوش آمدید!

ورود به حساب کاربری خود در زیر

ایجاد حساب جدید!

پر کردن فرم های زیر برای ثبت نام

رمز عبور خود را بازیابی کنید

لطفا نام کاربری یا آدرس ایمیل خود را برای تنظیم مجدد رمز عبور خود وارد کنید.