حمایت از صنایع کوچک، تضمین سلامت قلب صنعت

21 مرداد روز حمایت از صنایع کوچک نامگذاری شده است. صنایع کوچک در جهان به عنوان یکی از رکن های اساسی در زمینه اشتغالزایی به حساب آمده وهمچنین ازعوامل تحرک صنایع متوسط و بزرگ محسوب می شود. مشکلات بسیار زیادی که صنایع کوچک دارن از جمله مسائل مالی وبدهکاری آنها به بانک ها، محدود بودن بازار محصولات و مشکلات مدیریتی ومشکلات بازار یابی را می توان اشاره کرد.

تعریف صنایع کوچک

صنایعی که اشتغالی کمتر از50 نفر داشته تحت عنوان صنایع کوچک محسوب می شوند. میزان دارایی، گردش مالی، میزان سرمایه و اشتغال بر اساس یک ترکیب خاص کنار یکدیگر، مجموعه ای را تعریف می کند که شامل خرد، کوچک و متوسط است و اگر از یک عدد مورد نظر فراتر رود شامل بنگاه های بزرگ خواهد شد. صنایع کوچک در دنیا از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند که عمده ترین آن انعطاف پذیری آنهاست. و همینطور این توانایی را دارند که در بخش های مختلف به صنعت یک کشور کمک کنند. یک ویژگی مهم دیگر صنایع کوچک اینکه بنگاه های مزبور منبع قابل توجهی برای تولید نیروهای انسانی در واحدهای بزرگ صنعتی هستن. همینطور50درصد نیروی کار در دنیا در واحدهای کوچک و متوسط مشغول به فعالیت هستند.

در حال حاضر صنایع کوچک و متوسط بیشتر از 95درصد صنایع کل کشور و حدود 50درصد از اشتغال کشور را در بر گرفته و حمایت از صنعتگران و کارآفرینان شاغل در صنایع مذکور به طریقی  حمایت از ایجاد اشتغال صنعتی پایدار و گسترش عدالت اجتماعی در همه مناطق به خصوص مناطق محروم و کمتر توسعه یافته است. در صورت سوق دادن اقتصاد کشور به سمت صنایع کوچک، شاهد تغییرات بنیادین در اقتصاد کشور خواهیم بود.