هرچند عادت سیگار کشیدن در افراد روبه کاهش است، اما همچنان بخشی از جامعه که به سیگار کشیدن ادامه می دهند، لزوم ادامه تحقیقات درمورد اعتیاد به تنباکو را حفظ می کنند.
یکی از دلایل یافت شده مبنی بر اینکه مردم ترک سیگار را سخت می پندارند این است که هرزمانی سیگار در دسترسشان است احساسی توام با هوس ، کج خلقی و اضطراب مانع از ترک آن می شود.
این یافته ها به عنوان ره آوردی منفی و تا حدودی کنترل شده توسط قسمتی از مغز به نام havenula بدست آمده است.ءInesIbanes-Tallon و همکارانش در دانشگاه Rockefeller
می دانستند که استیل کولین و گلوتامات نقش مهمی در نورون ها در habenula ایفا می کند اماجزییات مولکولی آن درتقویت اعتیاد واضح نبود.
محققان مدل موشی را تهیه کردند که یک ژن کلیدی درگیر با فرآیند تولید استیل کولین خاموش شده بود ،در این آزمایش از تولید استیل کولین در نورون های habenula
جلوگیری شد.حذف کردن استیل کولین روی گلوتامات ازدو راه اثر گذاشت، اول ،مقدار گلوتامات آزادشده توسط نورون ها کاهش یافت. دوم،جمع آوری مجدد گلوتامات به وزیکول ها آسیب دیده و معیوب شده بود.
هردوی این مکانیسم ها سیگنال رسانی نرمال را مختل میکند به این ترتیب روی تحریک پذیری نورون ها موثر خواهد بود .
وقتی محققان استیل کولین را از habenula موش حذف کردند،
موش نسبت به اثرات نیکوتین غیرحساس شد.

و علایم برگشتی مانند لرزش بدن و خارش را هم تجربه نکردند.
این یافته ها نشان میدهد در نبود استیل کولین اعتیاد به نیکوتین رخ نخواهد داد. همچنین محققان سرنخ های جدیدی درمورد درگیر بودن جریانات مغزی در وابستگی به نیکوتین یافته اند که با اعتیاد به خشخاش و تریاک مرتبط است.
آن ها میگویند چون بیشتر سلول های عصبی که استیل کولین را آزاد می کنند به طور همزمان گلوتامات را نیز آزاد می کنند، چالش بعدی کشف این است که آیا همکاری بین این دو نوروترنسمیتر برای بقیه اعمال درگیر با استیل کولین مثل حافظه یا ادراک نیز وجود دارد یا خیر.