این دوره هم بصورت پکیج قابل ارائه هست و هم بصورت موردی، لطفا در خصوص اطلاع از چگونگی برگزاری و تاریخ و ساعت برگزاری هریک از دوره های زیرمجموعه مولکولی به طور جداگانه، با آزمایشگاه تماس حاصل فرمایید.