در سال 1393 روز22 مرداد روز ملی تشکل ها ومشارکت اجتماعی نامگذاری شد. این روز برای تمام سازمان های مردم نهاد در کل کشور به منظور به اشتراک گذاشتن اثرات مثبت فعالیت های این تشکل ها بر جامعه هست.
اگر بخواهیم مسئولیت اجتماعی را تعریف کنیم، دو بحث مسئولیت اجتماعی فردی و مسئولیت اجتماعی گروهی قابل تامل است.
توجه به گسترش همه جانبه و بهره مندی ازجامع ای گرم و اخلاقی نیازمند توجه به ارزش های اخلاقی و مسئولیت پذیری است که این خود اهمیت سرمایه های اجتماعی و مشارکت های مردمی را دو چندان می کند.
حضور مردم در تشکل ها و مشارکت در امور اجتماعی در واقع نوعی سرمایه اجتماعی است که درهمه کشورهایی که بیشتر توسعه یافته اند به آن توجه ویژه و جدی می شود.
نهادینه کردن مشارکت اجتماعی مزایایی دارد که به شرح ذیل است:
نهادینه کردن مشارکت اجتماعی سبب ارتقای سرمایه اجتماعی می شود.
تحکیم و تثبیت سرمایه اجتماعی به واسطه نهادینه کردن مشارکت های اجتماعی پیشرفت وتوسعه را به ارمغان خواهد آورد.
تاثیر گذارترین و بهترین نقش مسئولان در افزایش مشارکت های اجتماعی توجه به آموزش های مدنی، سیاسی و فرهنگی است که همگی از طریق آموزش های همگانی قابل توجه است.