اساتید همکار

ندا فرج نژاد

دکتر راحله جهانبانی

دکترا

دکتر اصغر رضایی

دکتر آتوسا نوری

دکتری

دکتر بهناز مطهری

دکتری ژنتیک مولکولی

دکتر حسین هلالات

دکتری بیوتکنولوژی میکروبی

علیرضا زمانی

کارشناسی ارشد

دکتر علی نامور

دکترای ژنتیک مولکولی

حمید مرادی

کارشناسی‌ارشد بیوانفورماتیک

دکتر ساناز صوابکار

دکتری

دکتر پر نور

دکتری

دکتر محسن یزدانی

دکتری

دکتر سید محمد موسوی

دکتری

دکتر وحید سیاوشی

دکتری

سوده شهریاری

دکتری

دکتر جواد زمانی

دکتری

دکتر آتوسا نوری

دکتری